Топ-100

Подебрады.ру — курсы чешского при Карловом университете для обучения в вузах Чехии


Прием заявок на 2022/23 уч. год во все центры ÚJOP Карлова университета

Reklamační řád Poděbrady.ru, s.r.o.

Reklamační řád Poděbrady.ru, s.r.o. (VZ START INSURANCE s.r.o.) upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a Poděbrady.ru, s.r.o. v případech, kdy Klient podává Poděbrady.ru, s.r.o. stížnost.

Stížnost Klient podává v případě, že se domnívá, že Poděbrady.ru, s.r.o. nedodržela smluvní ujednání, případně že jednala v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Dále stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací, jednání a vystupování pojišťovacích zprostředkovatelů, závěrům likvidace škodných událostí, správě pojištění, apod.

Náležitosti stížnosti

Stížnost musí obsahovat:

 • Identifikaci Klienta
  • jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo u fyzické osoby, nebo obchodní firmu a IČO u právnické osoby;
  • kontaktní adresu / e-mailovou adresu / telefonní číslo;
  • číslo pojistné smlouvy / pojistné události.
 • Předmět stížnosti
  • popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů.

Poděbrady.ru, s.r.o. je oprávněna vyzvat Klienta k doplnění. Pokud Klient stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je Poděbrady.ru, s.r.o. podle dodaných údajů.

Způsob podání stížností a způsob informování o vyřízení

Klient Poděbrady.ru, s.r.o. může stížnost uplatnit jedním z následujících způsobů:

 • osobně, v kterémkoliv provozovně Poděbrady.ru, s.r.o.;
 • prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele;
 • e-mailem na adresu info@podebrady.ru;
 • telefonicky prostřednictvím Klientského centra na čísle 773 070 773;
 • písemně na adresu Poděbrady.ru, s.r.o., Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1.

Při telefonickém podání je Poděbrady.ru, s.r.o. oprávněna hovory nahrávat.

Možnost odvolání

Pokud Klient není spokojen s vyřízením stížnosti, má možnost uplatnit odvolání u jednatele společnosti Poděbrady.ru, s.r.o., a to:

 • písemně na adresu Poděbrady.ru, s.r.o., Opletalova 1337/29, 110 00 Praha.

Dále se může Klient v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti obrátit na Českou národní banku, která je orgánem vykonávajícím dohled v pojišťovnictví a přijímá podněty, stížnosti a upozornění od spotřebitelů ve vztahu k činnosti finančních institucí, na které dohlíží.

Pokud Klient, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením stížnosti, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

 • v případě životního pojištění se může obrátit na finančního arbitra (www.finarbitr.cz/cs/),
 • v případě jiných druhů pojištění se může obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

V případě pojistných smluv uzavřených on-line má Klient právo na tzv. alternativní řešení sporu prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Právo Klienta obrátit se na soud není výše uvedenými postupy dotčeno.

Lhůty pro uplatnění stížností a způsob informování o jejich vyřízení

 • Stížnost je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro stížnost. Stanoví-li příslušný obecně závazný právní předpis lhůtu pro uplatnění stížnosti, je třeba tak učinit nejpozději před uplynutím takové lhůty.
 • Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od doručení stížnosti do Poděbrady.ru, s.r.o., lhůta pro případnou opravu nebo doplnění Klientem se nezapočítává. Není-li možné stížnost ve stanovené lhůtě vyřídit, Poděbrady.ru, s.r.o. Klienta informuje o předpokládaném termínu vyřízení.
 • O vyřízení stížnosti Poděbrady.ru, s.r.o. Klienta informuje písemně, e-mailem, případně jiným způsobem dle dohody s Klientem. Náklady spojené s vyřizováním stížností uplatněných Klienty nese Poděbrady.ru, s.r.o.
 • Závěrečná ustanovení

  Reklamační řád Poděbrady.ru, s.r.o. je zveřejněn na webových stránkách Poděbrady.ru, s.r.o. (www.podebrady.ru).

  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2018.

Курс ЦБ РФ на

1 крона = рубля

Дешевые авиабилеты

Новые комментарии


Свежее у друзей